مقالات

مبل راحتی چیزی فراتر از نشستن

امـروزه در کشـورهای پیشـرفته جهـان بـرای شناسـاندن وضعیـت بدنــی صحیــح بــه مــردم، برنامه ریزی هــای جامــع و دقیقــی بــه عمـل آمـده اسـت بـه طـوری کـه صاحبـان صنایـع و سـازندگان وسـایل مـورد نیـاز مـردم ، یکـی از امتیازهای خـود را رعایـت اســتانداردهای علمــی پیرامــون وضعیــت بدنــی انســان میداننــد ؛ مبـل راحتی جزئـی لاینفک از اجـزاء تشـکیل دهنـده محیـط زندگی ، شــخصی و کاری هــر انســان میباشــد.

بــرای اینکــه بــدن بتوانــد بــه درسـتی اسـتراحت کنـد لازم اسـت مبلمـان چیـزی فراتـر از محلی بــرای نشســتن باشــد. آســایش دراز مــدت در هنــگام نشســتن، منـوط بـه وجـود یـک طراحـی ارگونومـی صحیـح اسـت. مبلمـان بایـد بـه گونـه ای طراحـی شـود کـه احسـاس راحتـی و آرامـش را از همــان لحظــه نشســتن تــا هــر زمــان کــه لازم باشــد بــه بــدن و روح القــا کنــد. پــس بــر روی مبلمانــی بایســتی نشســت کــه بـر اسـاس اصـول ارگونومـی طراحـی شـده و بـه سـفارش کاربـر تغییــر یافتــه باشــد تــا علاوه بــر راحتــی ماهیچه هــا جریــان خـون در بـدن گـردش بهتـری داشـته و بـه واسـطه وجـود پشـتی مناسـب، کـه بـا ظرافـت تمـام متناسـب بـا شـکل سـتون فقـرات در زاویـه صحیـح طراحـی شـده، ماهیچه هـای پشـت بـه درسـتی اســتراحت کننــد.

مبل راحتی بابک گالری

مبل راحتی بابک گالری

تلفیق هنر و تجربه در مبل راحتی

طراحــی و ســاخت چنیــن محصــول منحصــر بفـردی ترکیبـی اسـت از اصـول سـاخت مبلمـان سـنتی، تلفیـق هنـر و تکنولـوژی و نیـروی متخصـص و آشـنا بـا اصـول طراحـی مبتنــی بــر ارگونومــی و نیــاز مشــتریان ؛ که بابک گالری در این زمینه بیش از نیم قرن تجربه داشته و با تلفیق هنرهای مدرن کلاسیک مشتریان خاص خود را دارد.

بعضــی از مبــل هــا وقتـی کـه روی آن مینشـینید، احسـاس آرامـش و راحتـی نمـی کنید که اصطلاحا میگویند : آدم را پــس میزنــد. ایــن شــکل بــه دلیــل رعایــت نکــردن اســتانداردهای لازم در هنــگام ســاخت و عــدم توجــه بــه مســائل ارگونومــی و ابعــاد انســانی اســت.

طراحی انواع مبلمان

در طراحــی انــواع مبلمــان روش هــای اســتاندارد بومــی از نظــر انــدازه و ابعــاد انســانی تدویــن نشــده و ایــن طراحــی مســتلزم
تجزیــه و تحلیــل درســت از ابعــاد انســانی زنــان و مــردان ایرانــی اســت. بــا توجــه به اســتفاده تقریبــا سراســری از مبــل در عصــر حاضــر، تحقیــق در ایــن زمینــه کاملا ضــروری میباشــد، در ایــن بررســی نیــز ســعی شــده گامــی هرچنــد کوتــاه، بــا هــدف اسـتاندارد و متناسـب سـازی ملـی مبـل راحتـی، و ارائـه مطالعات بــه مهندســان ایــن صنعــت، برداشــته شــود.

بــا اســتفاده از ابعــاد اندازه گیــری شــده، معیارهــای ارگونومیــک و محدودیــت هــای فنــی، مبل ارگونومیــک مــورد نظــر ســاخته شــد و ســپس بــا مبل هــای قدیمـی و همچنین غیر استاندارد مـورد مقایسـه قـرار گرفـت.

ارزیابـی ایـن مبلمان نشـان داد کـه تفـاوت معنـی داری بیـن مبلمان جدیـد و مبل قبلـی وجــود دارد .

ارزیابــی راحتــی مبل ، نشـان دهنـده احسـاس راحتـی کاربــران و رضایتمنــدی آنــان بــوده اســت . متخصصان ابعـاد مناسـب مبل را بررسـی کردنـد، بـراسـاس نتایـج حاصـل، افراد بـر روی مبل هایـی بلندتـر از حالــت اســتاندارد مینشــینند؛ ابعــادی نیــز جهــت افزایــش تناســب مبل بــا ابعــاد آنتروپومتــری پیشــنهاد گردیــد .
و نیـز تناسـب مبل هـای موجـود در محل بــا ابعــاد بــدن افراد را بررسـی کردنـد؛ طبـق یافته هـای ایـن تحقیـق ابعـاد مبلمان و ابعـاد افراد فقـط در پارامتـر طـول دسـته مبل بــا یکدیگــر مطابقــت داشــته و در ســایر پارامترهــا بــا یکدیگـر هـم خوانـی ندارنـد. همچنیـن بیـن پارامترهـای دختـران و پســران اختــاف معنــی داری وجــود دارد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *